Behandling av personuppgifter

Ascensia Diabetes Care Sweden AB och Ascensia Diabetes Care Holdings AG är medvetna om att skyddet av din personliga information är en viktig fråga. Vi tar skyddet av din personliga information på största allvar. I denna information om behandling av personuppgifter kan du se hur Ascensia Diabetes Care Sweden AB samlar in, använder, yppar och i övrigt behandlar personlig information från användningen av vår webbplats och våra skyddsåtgärder.

Ascensia Diabetes Care Sweden AB, Mäster Samuelsgatan 60, 8 tr, 111 21 Stockholm, Sverige är behandlingsansvarig av din personliga information och bedriver denna webbplats. Ascensia Diabetes Care Sweden AB är ett dotterbolag till Ascensia Diabetes Care Holdings AG i Schweiz.

Insamling av data
Du kan använda vår webbplats utan att yppa personlig information. Du behöver inte ange personlig information för att använda vår webbplats, förutom i de fall detta krävs för att vi ska kunna förse dig med en produkt eller tjänst som du efterfrågat. När du besöker vår webbplats kan vi lagra information av olika säkerhetsskäl. Den här informationen kan innehålla namnet på din internetleverantör, webbplatsen som du använde för att länka dig till vår webbplats, webbplatser som du besöker efter att du besökt vår sida samt din IP-adress. Den här informationen skulle potentiellt kunna identifiera dig, men det är inte det som är avsikten. Ibland använder vi informationen i statistiskt syfte, men vi skyddar varje enskild individs anonymitet så att personen inte kan identifieras. I de fall som personlig information delas med andra för att på så sätt förse dig med de produkter eller tjänster som du har efterfrågat, eller för andra syften som du har godkänt, förlitar vi oss på tekniska och organisatoriska möjligheter för att säkerställa att relevanta sekretessbestämmelser följs.

Insamling och bearbetning av personlig information
Vi samlar in personlig information när du gör den tillgänglig för oss; vid registrering, vid ifyllande av formulär, eller e-post, som en del av en beställning av produkter eller tjänster, vid förfrågningar om beställningar samt i liknande situationer i vilka du har valt att skicka informationen till oss.

Våra distributörer kan komma att dela personlig information med oss, som du har uppgivit när du köper en av Ascensias produkter eller när du i övriga ärenden kontaktar dem efter att du gjort ett köp.

Vi samlar även in personlig information om du ansöker om anställning hos Ascensia Diabetes Care Holdings AG eller någon av de företag som ingår i Ascensiagruppen, och vi använder din personliga information till att behandla din ansökan. Vi använder oss av en tredje part för att behandla ansökningar och ansökningar som görs via tredje parts hemsida, Workforce Now. Vi sparar ansökningar för icke-framgångsrika kandidater i upp till 12 månader.

Generellt kommer vi, där du skickar personlig information till oss, att förklara syftet och användningen av den, samt vem den kan yppas för, innan du skickar den. Om du väljer att dölja viss information kan det begränsa vår förmåga att förse dig med de tjänster eller produkter som du efterfrågat.

Användningssyfte
Informationen som vi samlar in kommer endast att användas i syfte att förse dig med de produkter och tjänster du har efterfrågat, eller i andra syften för vilka du har gett ditt godkännande, med undantag för andra situationer där lagen kräver det.

Yppande av information
Vi kan dela din personliga information med alla medlemmar av Ascensia Diabetes Care Holdings AG och/eller dess dotterbolag för de syften som anges i denna information om behandling av personuppgifter. Din personliga information kan också yppas för tredje part om vi (1) säljer eller köper någon verksamhet eller några tillgångar, i vilket fall vi kan yppa din personliga information till den eventuella säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller sådana tillgångar, och (2) har skyldighet att yppa eller dela din personliga information för att uppfylla något lagstiftat åtagande eller för att upprätthålla eller tillämpa våra användningsvillkor. 

Ascensia Diabetes Care Holdings AG och/eller dess dotterbolag kan yppa personlig information om så krävs enligt lag, föreskrift, domstolsbeslut eller av reglerande eller lagupprätthållande företrädare eller för en brottsundersökning eller för att rapportera skatt. I vissa fall kan vi också vara tvungna att yppa viss information till reglerande eller statliga myndigheter. Vi kan också yppa personlig information när vi anser det vara nödvändigt för att skydda våra rättigheter, vår egendom eller för att värna om andras eller vår egen säkerhet.

Din personliga information skickas inte vidare av oss eller någon av våra databehandlare för användning av annan tredje part om vi inte har fått din tillåtelse eller om lagstiftningen kräver det av oss.  Ascensia Diabetes Care Holdings AG och/eller dess dotterbolag yppar, säljer och/eller handlar inte med kundlistor till tredjepartsföretag eller -organisationer.

Lagring
Din personliga information kontrolleras av oss och kan lagras på företagets databaser eller hos våra databehandlare.  Vi bibehåller kontrollen över, och ansvaret för, användningen av all personlig information som du yppar för oss. Eventuella tredjepartsdatabehandlare som vi använder behandlar endast personlig information å våra vägnar och är ansvariga inför oss.

En del av den här informationen kan komma att lagras eller behandlas å våra vägnar av tredjepartsleverantörer och -databehandlare och kan lagras på datorer som finns i andra rättskipningsområden, t.ex. i USA, vars lagar kan skilja sig åt från rättskipningsområdet där du bor. I sådana fall försäkrar vi enligt vår förmåga att lämpliga skyddsåtgärder tillämpas så att databehandlaren i det aktuella landet skyddar personlig information motsvarande de skyddsåtgärder som gäller i landet där du bor, men notera att lagarna i vissa länder, t.ex. USA, kan skilja sig åt från lagarna i det land där du bor och att vi enligt lagstiftning kan vara tvungna att yppa personlig information.

Användning av cookies
Vi använder oss av cookies och liknande tekniker.  Cookies är små datafiler som skickas till din webbläsare och sparas på din dators hårddisk när du besöker en webbplats. Cookies lagrar dina preferenser och annan information på din dator och sparar tid åt dig vid följande besök i och med att du inte behöver ange samma information igen.

Det finns två typer av cookies på våra webbplatser:

  • Permanenta cookies: kan användas om du loggar in på skyddade områden på vår webbplats för att komma ihåg vem du är. Ingen personlig information sparas på din dator.
  • Sessioncookies: kan användas för anonym identifiering av ett webbplatsbesök endast för tekniska syften. Sessioncookies sparas endast tillfälligt under webbsessioner och raderas när webbläsaren stängs.


Vi använder cookies för t.ex. följande syften:

  • För att förbättra säkerheten.
  • För att identifiera dig när du loggar in på vår webbplats.
  • För att samla anonym statistisk information om användning av webbplatsen för att förbättra innehållet.
  • För att analysera hur du använder vår webbplats

 

Vi använder Google Analytics cookies för att samla in information och för att sammanställa rapporter om hur besökare använder sidan. Vi använder den informationen i förbättringssyfte. Google Analytics använder i första hand egna cookies, som inte delas med andra webbsidor som du besöker. Informationen som webbsidorna samlar in är till största delen anonym och omfattar antalet besökare som besöker sidan, var dessa besökare kommer ifrån och hur många gånger de besökt sidan. Google har publicerat information gällande integritet och datasäkerhet.

Google Analytics kan komma att samla in din IP-adress, som är en unik kod som tilldelas varje dator och enhet som ansluts till Internet. IP-adresser tilldelas vanligen utefter geografiska regioner och kan möjliggöra att webbplatsens ägare kan identifiera vilket land, region och stad som datorn eller enheten används i. Vi kan komma att samla in antingen hela eller delar av IP-adressen för att kartlägga vart webbplatsens användare befinner sig.

[Google Analytics kan i vissa fall använda sig av tredje parts cookies på webbplatser Google Analytics annonsfunktioner används, såsom Remarketing eller AdWords. Mer information gällande dessa marknadsföringscookies går att finna på http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/. Du kan välja bort dessa funktioner genom att besöka inställningar för Googles annonser.]

Vi använder även cookies och liknande tekniker från andra företag för att samla in webbtrafikinformation som tid, datum, IP-adress och webbläsare, för att kunna spara dina preferenser och annan information på din dator i syfte att bespara dig tid inför kommande besök, genom att du i fortsättningen ska slippa lägga in samma information igen. Generellt sett kan inte den insamlade informationen identifiera dig som person. Den här informationen skulle kunna identifiera dig men vi använder den inte på det sättet, eftersom vi bibehåller varje individuell användares anonymitet så att personen inte kan identifieras.

De cookies som vi använder oss av kan stängas av och/eller raderas från din dator i din webbläsares inställningar. Generellt kan du klicka på hjälpmenyn i din webbläsare för att hitta anvisningar om hur du stänger av eller raderar cookies. De flesta webbläsare är inställda för att godkänna dessa cookies automatiskt. Du kan dessutom stänga av lagringen av cookies eller ställa in din webbläsare så att den meddelar dig innan cookies lagras på datorn. Du kan även använda dig av självreglerande program som finns tillgängliga i ditt rättskipningsområde för att hantera hur andra företag än Google annonserar, såsom det amerikanska företaget AboutAds Choices eller det EU-baserade Your Online Choices.

Säkerhet
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din information mot manipulation, förlust eller åtkomst av obehöriga, och vi använder skydd av branschstandard inklusive fysiska, elektroniska och procedurmässiga skydd enligt tillämplig lagstiftning för att skydda personlig information mot förlust och obehörig åtkomst, justering, yppande, olämplig förändring eller felaktig användning. Personlig information lagras i säkra system med åtkomst endast för godkända personer med en legitim anledning att komma åt personlig information.  All personlig information som du anger kommer att krypteras vid överföringen för att skyddas mot felaktig användning av tredje part. Våra säkerhetsprocesser kontrolleras regelbundet, och vi uppdaterar våra processer för att ta hänsyn till den senaste tekniska utvecklingen.  Trots att vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda personlig information bör du vara medveten om att ingen internetöverföring är 100 procent säker.

Bevarande av information
Vi behåller bara personlig information så länge som den behövs för att kunna bistå dig med den tjänst du har efterfrågat eller godkänt, eller där lagen kräver det (t.ex. i samband med pågående rättstvist).

Barn
Det är särskilt viktigt att skydda barns integritet och därför samlar vi inte in eller behandlar information på vår webbplats gällande individer som vi vet är under 13 år, utan att barnets målsman på förhand gett sitt medgivande till detta. Målsman har rätt att, på begäran, se informationen som barnet delat med sig av och/eller kräva att den ska raderas.  Om vi upptäcker att ett barn har skickat oss personlig information online via denna webbplats kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att radera denna information.

Åtkomsträttighet och korrigering
Du har rätt att granska och ändra personlig information som lagras i vårt system om du anser att den är inaktuell eller felaktig. Du behöver bara maila till jyrki.lonnfors@ascensia.com eller kontakta datasäkerhetschefen på adressen nedan.

Annulleringsrättighet
Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande om framtida bruk av din personliga information. Du behöver även här, bara kontakta jyrki.lonnfors@ascensia.com eller datasäkerhetschefen på adressen nedan.

Marknadsföring
Vi kan emellanåt skicka dig marknadsföringsmaterial som vi tror kan vara av intresse för dig. Du har rätt att kräva att vi inte använder din personliga information i marknadsföringssyfte. Vi kommer normalt att informera dig, eller om så krävs be dig om ett godkännande (innan vi samlar in din information) om vi har för avsikt att skicka dig marknadsföringsmaterial eller om vi har för avsikt att vidarebefordra din personliga information till någon tredje part för sådana ändamål. Om du inte längre vill ta emot information från oss ska du klicka på länken ”Avregistrera” i e-postmeddelandet för att ta bort dig från e-postlistan. Du kan också välja att inte ta emot sådant material genom att kontakta oss på adressen jyrki.lonnfors@ascensia.com eller på följande adress: Ascensia Diabetes Care Sweden AB, Mäster Samuelsgatan 60, 8 tr. 111 21 Stockholm.

Notera att vi kan vara tvungna att skicka dig viss information enligt krav i lagstiftning, föreskrifter eller etiska riktlinjer.

Länkar till andra webbplatser
Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser för tredje part som inte omfattas av denna information om behandling av personuppgifter. Trots att vi strävar efter att endast länka till webbplatser med hög sekretessnivå upphör denna information om behandling av personuppgifter att gälla när du lämnar vår webbplats.

Länkar till andra webbplatser ges endast i informationssyfte och innebär inte att vi samtycker till innehållet på dessa andra webbplatser. Ascensia Diabetes Care Holdings AG och/eller dess dotterbolag är inte ansvariga för innehållet på länkar eller tredje parts webbplatser och tar inget ansvar för deras innehåll eller korrekthet. Du använder tredje parts webbplatser på egen risk.

Uppdateringar
Ascensia Diabetes Care Holdings AG kan uppdatera denna policy då och då. Ändringarna börjar gälla det datum då den uppdaterade policyn publiceras enligt noteringen längst ned i denna information om behandling av personuppgifter.

Kontakt
Om du har några problem, frågor eller idéer är du välkommen att kontakta någon av följande personer.

Jyrki Lönnfors

Ascensia Diabetes Care Sweden AB
Mäster Samuelsgatan 60, 8 tr.
111 21 Stockholm
Sverige

jyrki.lonnfors@ascensia.com


Datasäkerhetchef för Ascensia Diabetes Care Holdings AG:

Emmanuel Grand
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box
4052 Basel
Schweiz

emmanuel.grand@ascensia.com


Börjar gälla: den 4 januari 2016
Senast uppdaterad: den 23 juni 2016